ที่ตั้งปัจจุบัน

 

Office of  Labour Affairs

Royal Thai Embassy

Lepsiusstrasse 64-66

12163  Berlin

Germany