ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วม Workshop ในหัวข้อ The Future of Social Protection
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอรืลิน ร่วมงานทำบุญครบรอบ 22 ปี วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมประชุม คณะทำงานการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มคนไทยในเยอรมนี
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมฟังการบรรยายธรรม
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทย หลักสูตรภาษาเยอรมันทางการนวด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ เมือง Hausach
ฝ่ายพาณิชย์ และฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมหารือกับผู้อำนวยการ Biosphäre ถึงแนวทางการขยายตลาดของไทย
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมพิธีปิดการสัมมนา "การบริหารจัดการธุรกิจ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกิจการนวดไทยและสปาไทยในเยอรมนี" ณ กรุงเบอร์ลิน
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการยกระดับฝีมือแรงงาน เทคนิคการเป็นครูฝึกวิชาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สาขา ไทยสัปปายะและสปาตะวันตก วิชาหัตถบำบัด ณ กรุงเบอร์ลิน
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการยกระดับฝีมือแรงงาน เทคนิคการเป็นครูฝึกวิชาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สาขา ไทยสัปปายะและสปาตะวันตก วิชาหัตถบำบัด ณ กรุงเบอร์ลิน
เจ้าของสถานประกอบการร้าน Yi-Spa เข้าพบผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน
คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเดินทางไปราชการ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เปิดรับสมัครและจัดสอบคัดเลือก หลักสูตรการยกระดับฝีมือแรงงาน เทคนิคการเป็นครูฝึกวิชาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ณ กรุงเบอร์ลิน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 7 – 11 มีนาคม 2560
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท ณ กรุงเบอร์ลิน ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ และพบปะแรงงานไทย ร้านอาหาร Sisaket
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมงานวันกองทัพไทย
เจ้าของสถานประกอบการร้าน Yi-Spa หารือกับผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ถึงแนวทางการขยายตลาดแรงงานด้านการนวด/สปาไทยในสหพันธ์ฯ
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมพิธีเปิดคูหาไทยในงาน International Green Week 2017 (IGW) ณ กรุงเบอร์ลิน
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ กรุงเบอร์ลิน
สมาคมไทยสปาแห่งประเทศเยอรมนีพบผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ณ กรุงเบอร์ลิน
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมฟังการบรรยาย โดย อาจารย์สันติ เลิศจำนงค์