ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพการแกะสลัก และตรวจเยี่ยมแรงงานไทย ในรัฐ Mecklenburg - Vorpommern
บริษัท PAPE Consulting Group AG สนใจนำเข้าพยาบาลไทย
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพการแกะสลัก ให้แก่แรงงานไทย ในกรุงเบอร์ลิน
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าพบผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เพื่อหารือถึงแนวทางการบูรณาการร่วมกันในการส่งเสริมการนวดและสปาไทย ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
การสอบประเมินความรู้ความสามารถเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพในต่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมกับอาสาสมัครแรงงานไทยจัดกิจกรรม นวดแผนไทย ในการแสดงของคณะประสานเสียง “สวนพลูคอรัส” ณ กรุงเบอร์ลิน
รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร และพิธีมอบเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ เมือง Hannover สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมหารือถึงแนวทาง การบูรณาการร่วมกันในการออกเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่สถานประกอบการสาขานวด/สปาไทย ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากหน่วยงาน ZAV ของเยอรมนี เข้าพบผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เพื่อหารือถึงแนวทางการขยายตลาดแรงงานสาขาพ่อครัว/แม่ครัวพิเศษ
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานไทย ณ เมือง Mannheim พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมแรงงานในรัฐ Baden-Württemberg
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลินเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม รุ่นที่ 3 ณ เมืองฮันโนเวอร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมในงานทำบุญฉลองครบรอบ 19 ปี วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน และร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับคนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน “สุดยอดเชฟสมัครเล่นปรุงอาหารไทยของเยอรมนี” ในกรุงเบอร์ลิน
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมกับอาสาสมัครแรงงาน จัดกิจกรรมนวดแผนไทย ในงานแสดงอาหารและวัฒนธรรมนานาชาติ Delicanto 2014 และตรวจเยี่ยมแรงงาน ณ เมือง Potsdam
ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมบรรยายในการอบรมอาสาสมัคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ความคืบหน้าผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ณ เมืองฮันโนเวอร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ ณ เมืองฮันโนเวอร์
คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเดินทางไปราชการ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมกับอาสาสมัครแรงงาน จัดกิจกรรมนวดแผนไทย ในงานประเพณีสงกรานต์ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต กรุงเบอร์ลิน