ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 14 ระบบประกันการดูแลระยะยาว
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 13 การประกันสุขภาพ
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 12 การดำเนินการเพื่อให้ผู้พิการมีส่วนร่วมในสังคม (The Inclusion Initiative)
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 11 การฟื้นฟูและบูรณาการผู้พิการ
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 10 การประกันอุบัติเหตุจากการทำงาน
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : การปรับตารางอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของพ่อครัว/แม่ครัวพิเศษในเยอรมนี ปี 2559
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 9 อนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 8 ค่าจ้างขั้นต่ำ
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 7 การตัดสินใจร่วมกัน
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : เยอรมนีจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มอีก 450 ล้านยูโรเพื่อบูรณาการผู้อพยพ
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กของเยอรมนีคาดหวังที่จะให้ผู้อพยพเข้าทำงาน
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : เยอรมนีมีจำนวนผู้ว่างงานต่ำสุดนับตั้งแต่การรวมประเทศ
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี "บทที่ 6 ประชาธิปไตยในระดับอุตสาหกรรม"
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 5 กฎหมายแรงงาน
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน จัดทำวารสาร “เพื่อนคนทำงาน” ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม 2558 เพื่อแรงงานไทย ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน จัดทำวารสาร “เพื่อนคนทำงาน”ฉบับปฐมฤกษ์ ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2557 เพื่อแรงงานไทย ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน จัดทำวารสาร “เพื่อนคนทำงาน” ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2557 เพื่อแรงงานไทย ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน จัดทำวารสาร “เพื่อนคนทำงาน” ฉบับที่ 3 ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2557 เพื่อแรงงานไทย ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน จัดทำวารสาร “เพื่อนคนทำงาน” ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2558 เพื่อแรงงานไทย ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน จัดทำวารสาร “เพื่อนคนทำงาน” ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2558 เพื่อแรงงานไทย ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : ตารางอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของพ่อครัว/แม่ครัวพิเศษในเยอรมนี ปี 2559
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : ทางการเยอรมันสนับสนุนให้นายจ้างจ้างแรงงานอพยพให้มากขึ้น
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : ผลกระทบของค่าจ้างขั้นต่ำต่องานมินิจ๊อบ
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : การดำเนินการของสหภาพยุโรปในการแก้ไขปัญหาผู้อพยพทางเรือ
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : แรงงานต่างด้าวในเยอรมนีส่งเงินกลับประเทศถึง 14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ