ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : การอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : รายงานประจำปี 2555 เรื่อง แนวคิดด้านแรงงานฝีมือของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยกระทรวงแรงงานแห่งสหพันธ์ฯ
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : รับสมัครผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ประกอบการอาหารไทย ระดับ 1 และสาขาอาชีพพนักงานนวดไทย ระดับ 1 และระดับ 2
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : เยอรมนีต้องยอมรับต่างด้าวมากขึ้น
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : การปรับลดขั้นตอนการรับรองสัญญาจ้าง
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : เยาวชน EU - การประกันการมีงานทำ
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : สิทธิของแรงงานตามกฎหมายเยอรมัน
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : "ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองคุณสมบัติด้านวิชาชีพของประเทศเยอรมนี"
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : "กฎระเบียบว่าด้วยการจ้างงานฉบับใหม่"
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : การเลิกจ้างในระบบของเยอรมัน
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : เยอรมนีต้องการแรงงานฝีมือจากอินเดีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : สหภาพยุโรป - กระบวนการเพื่อการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : ตลาดแรงงานยุโรป- อนาคตสำหรับเยาวชนยุโรป
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : ความสำเร็จของ “EU Blue Card”
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : มุมมองของสื่อต่อการจัดการปัญหาการว่างงานของคนหนุ่มสาวในยุโรปและวิกฤตยูโรโซน
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : การประชุมหารือเกี่ยวกับอนาคตของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : สถานการณ์ด้านแรงงานในสหภาพยุโรป เรื่อง การเคลื่อนย้ายแรงงานในสหภาพยุโรป
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : สถานการณ์ด้านแรงงานในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เรื่อง ระบบ Dual System ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน : พยาบาลวิชาชีพด้านการดูแลผู้สูงอายุของฟิลิปปินส์ได้เข้าทำงานในเยอรมนี
ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน : ทางการเยอรมนีต้อนรับแรงงานฝีมือจากทั่วโลก
ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน : ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและแรงงาน เดือน เมษายน 2556
ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน : ความคืบหน้าโครงการความร่วมมือเยอรมัน-จีน เพื่อขยายตลาดแรงงานพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ
ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน รายงานสรุปสถิติแรงงานประจำปี 2555 ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สรุปข่าวแรงงานสำคัญ ปี 2555 และรายงานความเปลี่ยนแปลงสำคัญด้านประกันสังคมสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ปี 2556
ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน : กิจการสปาไทยขยายสาขา "แอบโซลูทไทยธารา สปา" เมือง Fulda