ภาษา

        เยอรมัน คนส่วนน้อยกลุ่มเล็กๆ พูดภาษาฟรีเซียน และซอร์บ