นโยบายและขั้นตอนในการจ้างแรงงานต่างด้าว

 

ขั้นตอนในการจ้างแรงงานต่างด้าวของสหพันธ์ฯ

 

     ผู้ประกอบการในสหพันธ์ฯ เป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตจ้างแรงงานต่างด้าวด้วยตนเอง โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นคำร้องขอจ้างแรงงานต่างด้าวต่อสำนักงานแรงงาน และเมื่อคำร้องได้รับความเห็นชอบ  ผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้ยื่นเรื่องแทนขอใบอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างด้าวนั้น และผู้ประกอบการจะต้องส่งเรื่องให้แก่แรงงานผู้นั้น เพื่อดำเนินการขอรับการตรวจลงตราประเภททำงาน โดยยื่นเอกสารการประกันสุขภาพประกอบการพิจารณา ในสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์ฯ ที่แรงงานผู้นั้นมีถิ่นพำนัก  เมื่อแรงงานผู้นั้นเดินทางเข้ามาในสหพันธ์ฯ แล้ว ผู้ประกอบการจึงต้องนำแรงงานคนนั้นไปขอรับใบอนุญาตทำงานต่อไป  โดยอายุใบอนุญาตที่ทำงานที่ออกให้ครั้งแรกจะมีอายุการใช้งาน 1 ปี  และมีเงื่อนไขการจำกัดพื้นที่และตำแหน่งงานที่จะได้รับการจ้างงาน  พร้อมกับจัดทำเอกสารเพื่อเสียภาษีและประกันสุขภาพ  ต่อมาเมื่อได้รับการพิจารณาต่ออายุครั้งต่อไป ใบอนุญาตจะมีอายุการใช้งาน 2 ปี  โดยไม่มีข้อจำกัดพื้นที่ และตำแหน่งงาน  และเมื่อใบอนุญาตหมดอายุอีกครั้งหนึ่ง จะได้รับการพิจารณาต่ออายุอีกเป็นเวลา 2 ปี  และเมื่อครบ 2 ปีสุดท้าย (รวมระยะเวลาใบอนุญาตทั้งหมด 5 ปี )  แรงงานดังกล่าวจะได้รับสถานะ permanent residence เพื่อประกอบอาชีพอย่างถาวรต่อไป