ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 17 การชดเชย

 

        สำหรับในประเทศเยอรมนี หากมีผู้ที่เสียสุขภาพซึ่งต้องอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐ บุคคลนั้นก็มีสิทธิได้รับเงินชดเชยสำหรับผู้ตกเป็นเหยื่อ โดยอาจเป็นการช่วยเหลือทางการเงิน อีกทั้งผู้อยู่ในอุปการะซึ่งยังมีชีวิตอยู่ก็อาจขอรับการชดเชยได้หากมีคุณสมบัติเหมาะสม

ผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการชดเชย ได้แก่

• เหยื่อสงคราม (นับเป็นกลุ่มใหญ่สุดที่รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยสงครามแห่งสหพันธ์ฯ)

• เหยื่ออาชญากรรมรุนแรง

• ผู้ได้รับบาดเจ็บจากการรับราชการทหารหรือพลเรือน

• ผู้ที่เสียสุขภาพเพราะภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดวัคซีน 

• ผู้ถูกจำคุกด้วยเหตุผลทางการเมืองภายหลัง 8 พฤษภาคม 2488 ในเขตครอบครองของโซเวียตหรือในเขตอื่นที่ระบุไว้ตามมาตรา 1(2) 3 ของกฎหมายแห่งสหพันธ์ฯ ว่าด้วยคนพลัดถิ่นและสุขภาพเสื่อมถอยด้วยสาเหตุจากการถูกคุมขัง

• ผู้ที่สุขภาพเสื่อมถอยอันเป็นผลจากการตัดสินของหน่วยงานที่มีอำนาจของอดีตเยอรมันตะวันออก

 

กฎหมาย  

สิทธิประโยชน์ทดแทนจะมีปรากฏใน

• พระราชบัญญัติว่าด้วยการช่วยเหลือเหยื่อสงคราม

• พระราชบัญญัติว่าด้วยการชดเชยสำหรับเหยื่ออาชญากรรม

• พระราชบัญญัติว่าด้วยบำนาญทหาร

• พระราชบัญญัติว่าด้วยการรับราชการ

• พระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองจากการติดเชื้อ

• พระราชบัญญัติว่าด้วยการช่วยเหลือนักโทษที่ได้รับการปล่อยตัว

• พระราชบัญญัติว่าด้วยการฟื้นฟู (กฎหมายอาญา)

• พระราชบัญญัติว่าด้วยการฟื้นฟู (กฎหมายปกครอง)

 

การชดเชยและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับเหยื่อสงคราม

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข

ในการยื่นคำร้อง บุคคลจะได้รับสิทธิประโยชน์ชดเชยความเสียหายที่เกิดกับสุขภาพและการเงินอันด้วยเหตุบาดเจ็บอันจาก

• การรับราชการทหารหรืองานอื่นที่เท่าเทียมกัน

• อุบัติเหตุจากการทำงานดังกล่าว

• สภาพเฉพาะของการทำงานดังกล่าว

• ระยะเวลาที่ถูกคุมขังในฐานะนักโทษสงคราม

• ผลจากสงครามโดยตรง (เช่น เมื่อพลเรือนได้รับบาดเจ็บระหว่างการโจมตีทางอากาศ) หรือ การกระทำรุนแรงของสมาชิกฝ่ายที่เข้ามายึดครอง (ความบาดเจ็บทางกายหรือการข่มขืน)

ผู้บาดเจ็บที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายชดเชย จะมีสิทธิรับการรักษาพยาบาลอาการที่เกิดจากความบาดเจ็บในกรณี

• รับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหรือการรักษาฟัน

• รับการรักษาในโรงพยาบาล

• ยา อุปกรณ์ทำแผลและการบำบัด

• อุปกรณ์ช่วย

• การทำฟันปลอม

• สิทธิประโยชน์เสริมอุปกรณ์ช่วย (เช่น เงินเสริมสำหรับซื้อและ/หรือดัดแปลงรถ)

• วิทยาบาลนีโอโลยี ณ รีสอร์ทเพื่อสุขภาพ

• การช่วยเหลือที่บ้านและสิทธิประโยชน์

• การออกกำลังกายพิเศษสำหรับผู้พิการ

ผู้พิการรุนแรง

หากเป็นผู้พิการในระดับ 50 เปอร์เซนต์ และมิได้รับการคุ้มครองจากกองทุนใด ก็จะได้รับการรักษาทางการแพทย์ตามอาการเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้น แต่หากมีเงินได้เกินวงเงินที่จำกัดไว้สำหรับการประกันสุขภาพตามกฎหมาย (54,900 ยูโรสำหรับปี 2558 ซึ่งเท่ากับเดือนละ 4,575 ยูโรต่อเดือน) ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลสำหรับการเจ็บป่วยที่จะตามมา บุคคลมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์เมื่อเจ็บป่วยหากมีสุขภาพไม่แข็งแรงพอที่จะทำงานอันเป็นผลจากความเจ็บป่วยรวมถึงการรักษาทางการแพทย์

ผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์นี้

• ผู้พิการรุนแรง สำหรับคู่สมรส บุตร และผู้อยู่ในอุปการะ

• ผู้รับเบี้ยเลี้ยงในการพยาบาล สำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลโดยไม่ได้รับค่าจ้าง

• ในฐานะทายาท

และยังมีสิทธิที่จะรับสิทธิประโยชน์ในการบูรณาการงานอาชีพเพื่อช่วยให้เข้าไปทำงาน เข้าไปทำงานอีกครั้ง หรือได้ทำงานต่อไปในอาชีพที่เหมาะสม  โดยจะได้รับเบี้ยเลี้ยงช่วงเปลี่ยนผ่านหรือเบี้ยเลี้ยงในการบำรุงรักษาในช่วงที่ช่วยให้บุคคลบูรณาการสู่งานอาชีพ 

บำนาญจะจ่ายให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บ คู่สมรสที่ต้องเป็นหม้าย คู่ครองตามกฎหมาย บุตรกำพร้าหรือบิดามารดา  เงินบำนาญบาดเจ็บที่จะจ่ายให้นั้นจะพิจารณาจากระดับความพิการ โดยต้องมีระดับความพิการอย่างน้อยที่สุด 25 เปอร์เซนต์ถึงจะมีคุณสมบัติที่จะขอรับบำนาญบาดเจ็บ สิทธิประโยชน์นี้จะรวมถึง

• บำนาญพื้นฐานโดยวัดจากระดับความสูญเสียความสามารถในการหารายได้ของบุคคล โดยจะเพิ่มเงินบำนาญพื้นฐานให้ผู้บาดเจ็บรุนแรงเมื่อมีอายุ 65 ปี

• เบี้ยเลี้ยงเสริมสำหรับการบาดเจ็บรุนแรง เทียบเป็น 6 ระดับ

• เบี้ยเลี้ยงเพื่อการพยาบาลบุคคลที่ช่วยตนเองไม่ได้ เทียบเป็น 6 ระดับ

• เบี้ยเลี้ยงทดแทนเสื้อผ้าและชุดชั้นใน จะขึ้นอยู่กับความชำรุดสึกหรอ

• เบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้พิการทางสายตาเพื่อช่วยค่าใช้จ่ายสำหรับผู้นำทาง

• การชดเชยการสูญเสียเงินได้ที่เกิดจากความบกพร่องบางส่วนหรือทั้งหมดในการทำงานเดิมหรืองานที่ตั้งใจจะทำเพราะเหตุบาดเจ็บ

• บำนาญชดเชยและเงินเสริมคู่แต่งงานที่อยู่ในอุปการะสำหรับผู้บาดเจ็บรุนแรงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตได้  รายได้ของผู้ได้รับบาดเจ็บ หักส่วนลดหย่อนบางประการจะนำมารวมเมื่อพิจารณาจำนวนเงินบำนาญและเงินเสริม

• ผู้เป็นหม้ายและบุตรกำพร้าของบุคคลที่ตายจากการบาดเจ็บจะได้รับบำนาญพื้นฐาน  และจะจ่ายเงินชดเชยให้เพื่อให้สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพได้  -จะหักลดบางส่วน-ก็จะนำมาพิจารณาในการจ่ายเงินบำนาญชดเชย

• ผู้เป็นหม้ายจะได้รับเงินชดเชยการสูญเสียเงินได้ หากเงินได้ซึ่งรวมบำนาญพื้นฐานและบำนาญชดเชยและเบี้ยเลี้ยงชดเชยการดูแลพยาบาลนั้นน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเงินที่สามีซึ่งถึงแก่กรรมแล้วนั้นจะหาได้หากไม่ได้รับบาดเจ็บ

• ในกรณีที่สาเหตุการตายของผู้ได้รับบาดเจ็บมิได้เกิดจากความบาดเจ็บ  ผู้อยู่ในอุปการะอาจขอรับความช่วยเหลือสำหรับผู้เป็นหม้ายหรือบุตรกำพร้าได้หากมีคุณสมบัติตามกำหนด

• หากจำเป็นต้องรับเงินบำนาญ และมีอายุเกิน 60 ปี หรือพิการ บิดามารดาของผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งถึงแก่กรรมจากการบาดเจ็บก็จะได้รับบำนาญสำหรับบิดามารดา ทั้งนี้ บิดามารดาบุญธรรม บิดามารดาเลี้ยงหรือบิดามารดาอุปถัมภ์ก็อยู่ในข่ายที่จะได้รับบำนาญเช่นกัน และในบางกรณีจะรวมปู่ย่าตายายด้วยเงินได้ที่บิดามารดาอาจได้รับ ซึ่งหักบางส่วน ก็จะนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดเงินบำนาญของบิดามารดา

สิทธิสวัสดิการสำหรับเหยื่อสงคราม

สิทธิประโยชน์เสริมจะจัดให้ตามแผนสวัสดิการเหยื่อสงครามรวมถึงประเด็นต่อไปนี้

• ความช่วยเหลือในการพยาบาล

• ความช่วยเหลืองานบ้าน

• ความช่วยเหลือสำหรับคนชรา

• ความช่วยเหลือช่วงพักฟื้น

• ความช่วยเหลือในสถานการณ์พิเศษ เช่น ความช่วยเหลือการบูรณาการสำหรับผู้ที่พิการ

• ความช่วยเหลือบูรณาการสำหรับผู้บาดเจ็บ

• ความช่วยเหลือเสริมค่าใช้จ่ายในการครองชีพ

 

กฎหมาย

กฎหมายว่าด้วยการชดเชยและสวัสดิการสำหรับเหยื่อสงครามนั้นมีระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยการช่วยเหลือเพื่อเยียวยาให้กับเหยื่อสงครามแห่งสหพันธ์ฯ

ข้อมูล

การชดเชยสำหรับเหยื่อสงครามนั้นเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานบำนาญสำหรับเหยื่อสงคราม โดยสามารถยื่นเรื่องได้ที่หน่วยงานในท้องถิ่น ผู้ให้บริการประกันสังคม และตัวแทนทางการทูตของเยอรมนีในต่างประเทศ โดยสามารถยื่นอุทธรณ์การตัดสินใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ศาลสังคม หน่วยงานให้บริการด้านสวัสดิการในท้องถิ่นและภูมิภาคจะรับผิดชอบเรื่องสวัสดิการสำหรับเหยื่อสงครามอาจอุทธรณ์การตัดสินใจเกี่ยวกับสวัสดิการเหยื่อสงครามได้ในระดับศาลปกครอง

 

 

 

 

ข่าวแรงงาน ลำดับที่ 56 /2559

ที่มา: เรียบเรียงจากคู่มือประกันสังคม Social Security at a Glance 2014 ของกระทรวงแรงงานและกิจการสังคมแห่งสหพันธ์ฯ

----------------------------------------------------

ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

 

 

ไฟล์แนบขนาด
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 17 การชดเชย.pdf317.16 KB