ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 18 เหยื่ออาชญากรรมรุนแรง

 

        สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข

หากบุคคลมีสุขภาพไม่ดีอันเนื่องจากเหตุอาชญากรรมรุนแรงที่เกิดขึ้นในเยอรมนี หรือเกิดขึ้นบนเรือ หรือเกิดขึ้นบนเครื่องบินของเยอรมนี บุคคลผู้นั้นก็จะมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับเหยื่อสงคราม

พระราชบัญญัติปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยการชดเชยเหยื่ออาชญากรรม พ.ศ.2536  ได้ขยายสิทธิประโยชน์เหล่านี้เพื่อให้ความคุ้มครองชาวต่างชาติที่พำนักในเยอรมนีอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นเวลานาน การชดเชยจะพิจารณาระยะเวลาที่บุคคลอาศัยในเยอรมนีด้วยส่วนหนึ่ง หรืออีกนัยหนึ่งคือพิจารณาจากระดับที่บุคคลบูรณา-การเข้าสู่สังคมเยอรมนี  การชดเชยนี้ยังให้กับชาวต่างชาติในเยอรมนีด้วยเหตุผลทางกฎหมาย หลักมนุษยธรรม หรือหลักของสาธารณประโยชน์  และมีวรรคเกี่ยวกับความยากลำบากสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยี่ยม นับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 คนเยอรมันและคนต่างด้าวที่อาศัยในเยอรมนีตามกฎหมายจะได้รับเงินชดเชยหากกลายเป็นเหยื่ออาชญากรรมรุนแรงหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ขณะอยู่ต่างประเทศในระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน  ที่จะเน้นย้ำในบทนี้คือเรื่องการดูแลเหยื่อมากกว่าเรื่องความรับผิดชอบเป็นการเฉพาะของรัฐบาลเยอรมัน เหยื่อในสถานการณ์เช่นนี้จะได้รับเพียงเงินชดเชยหากไม่ได้รับเงินจากผู้กระทำผิดและไม่ได้รับสวัสดิการในระบบอื่นๆ เหยื่อจะได้รับการรักษาพยาบาลสำหรับความบาดเจ็บหรือสุขภาพที่เสียหายอันเป็นผลจากอาชญากรรมและเหยื่อหรือผู้อยู่ในอุปการะที่ยังมีชีวิตก็จะได้รับการชดเชยเป็นเงินก้อน กระทรวงแรงงานและกิจการสังคมแห่งสหพันธ์ฯ จะให้การสนับสนุนเรื่องการยื่นขอรับการชดเชยสำหรับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพ

 

กฎหมาย

พระราชบัญญัติว่าด้วยการชดเชยเหยื่ออาชญากรรมซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2519 จะใช้กับความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากอาชญากรรมรุนแรงที่เกิดขึ้นภายหลังวันดังกล่าว สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากอาชญากรรมรุนแรงระหว่าง 23 พฤษภาคม 2492-15 พฤษภาคม 2519 นั้นจะได้รับการชดเชยในรูปของเบี้ยเลี้ยงความยากลำบากภายใต้เงื่อนไขบางประการเท่านั้น

ชาวต่างชาติซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วย   การชดเชยเหยื่ออาชญากรรม พ.ศ.2536  มีผลบังคับใช้ ได้รับเงินชดเชยสำหรับอาชญากรรมที่เกิดหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2533  โดยการชดเชยจะให้ด้วยเหตุผลความบาดเจ็บที่ชาวต่างชาติผู้นั้นได้รับอันเนื่องจากอาชญากรรมที่เกิดก่อนหน้านั้น

 

ข้อมูล

หน่วยงานที่ดูแลด้านบำนาญสงครามจะรับผิดชอบเรื่องนี้ โดยสามารถขอรับสิทธิประโยชน์หรืออื่นๆ ได้จากหน่วยงานด้านประกันสังคม  หรือหากอยู่ต่างประเทศก็สามารถติดต่อขอรับสิทธิได้จากคณะตัวแทนทางการทูตเยอรมนีในประเทศนั้นๆ 

สิ่งสำคัญ  อาจยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาของหน่วยงานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ณ ศาลสังคมในกรณีที่สิทธิประโยชน์ที่ให้นั้นอยู่ภายใต้แผนสวัสดิการเหยื่อสงคราม ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ต่อศาลปกครอง

หากตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในประเทศสมาชิกอียูอื่น ก็สามารถยื่นคำขอได้ที่กระทรวงแรงงานและกิจการสังคม  ซึ่งเป็นหน่วยงานให้ความช่วยเหลือตามความหมายของ EU Directive 2004/80/EC ที่จะส่งต่อคำขอไปยังหน่วยงานที่ทรงอำนาจในประเทศที่เกี่ยวข้อง

 

หมายเหตุ: การชดเชยเหยื่อธาลิโดไมด์นั้นไม่อยู่ภายใต้กฎหมายชดเชยสิทธิประโยชน์ แต่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือผู้พิการ 

 

ข่าวแรงงาน ลำดับที่ 57 /2559

ที่มา: เรียบเรียงจากคู่มือประกันสังคม Social Security at a Glance 2015 ของกระทรวงแรงงานและกิจการสังคมแห่งสหพันธ์ฯ

----------------------------------------------------

ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

 

 

ไฟล์แนบขนาด
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 18 เหยื่ออาชญากรรมรุนแรง.pdf258.59 KB