ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 20 สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ้านพัก

 

      สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ้านพักหรือเงินช่วยค่าเช่าบ้านจะให้กับผู้ที่เช่าแฟลตหรือห้องพัก เช่าช่วงแฟลตหรือห้องพัก ได้รับสิทธิให้อยู่อาศัยเช่นผู้ครอบครอง ผู้อาศัยอยู่ในบ้านหรืออื่นๆ  ส่วนเงินช่วยการจำนองหรือการบำรุงรักษาก็จะให้บ้านที่อยู่กันหนึ่งถึงสองครอบครัว เจ้าของบ้านที่อยู่ในบ้านหรือแฟลตเอง ผู้มีสิทธิในการก่อสร้าง ผู้มีสิทธิอยู่ถาวรเหมือนเป็นเจ้าของ สิทธิในการโอนสิ่งก่อสร้างหรือที่อยู่อาศัยหรือสิทธิในการโอนหรือให้สิทธิในการก่อสร้างโดยที่เป็นผู้อยู่ในที่พักนั้นด้วย 

 

ผู้รับ Unemployment II และสิทธิประโยชน์ทางสังคมภายใต้ BOOK II ของ Social Code (SGBII) ผู้ให้ความช่วยเหลือภายใต้มาตรา 22(7)ของ SGBII  ผู้รับเงินช่วงเปลี่ยนผ่านในจำนวนเท่ากับ Unemployment II ผู้รับสิทธิประโยชน์ยามเจ็บป่วย ผู้รับเงินเสริมบำนาญวัยชราและรับเงินความสามารถในการหาเงินได้ลดลงภายใต้ SGBXII  ผู้รับเงินช่วยค่าครองชีพฯ จะไม่มีสิทธิขอรับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ้านพัก 

 

การพิจารณาสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับที่พักนั้น จะพิจารณาจากจำนวนสมาชิกในบ้าน (หมายถึงผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ ได้แก่ คู่สมรส คู่ครองตามกฎหมาย คู่ชีวิตที่ร่วมกันรับผิดชอบ บิดามารดา บุตร รวมถึงบุตรอุปถัมภ์ พี่น้อง ลุง ป้า เขยสะใภ้ โดยกำหนดเพดานเงินค่าเช่าหรือจำนองซึ่งขึ้นกับจำนวนคนในบ้านที่จะอยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาและตารางค่าเช่าของทางการ

 

นอกจากนั้น การพิจารณาเรื่องเงินได้เพื่อให้สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ้านพักนี้จะอิงกับกฎหมายภาษีเงินได้  ยอดเงินได้คือจำนวนเงินได้รายปีสำหรับสมาชิกในครัวเรือนทุกคน หักลดหย่อนภาษีและการสมทบประกันสังคมและหักลดหย่อนสำหรับบางกลุ่ม (เช่นคนในครัวเรือนซึ่งพิการอย่างหนัก ซึ่งผู้ยื่นคำขอต้องให้หลักฐานจำนวนเงินได้ตามที่ระบุ และจะต้องยื่นคำร้องต่อสำนักงานสิทธิประโยชน์ด้านที่พักในท้องถิ่นและแสดงหลักฐานประกอบ 

 

สิทธิประโยชน์ด้านที่พักจะให้ครั้งละ 12 เดือน โดยอาจให้สั้นหรือนานกว่านี้  และหากยังต้องการสิทธิประโยชน์ต่อภายหลังหมวดช่วงเวลาที่มีสิทธิแล้วก็จะต้องยื่นขอใหม่โดยควรยื่นล่วงหน้าเป็นเวลาสองเดือน

 

ข่าวแรงงาน ลำดับที่ 59 /2559

ที่มา: เรียบเรียงจากคู่มือประกันสังคม Social Security at a Glance 2014 ของกระทรวงแรงงานและกิจการสังคมแห่งสหพันธ์ฯ

----------------------------------------------------

ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

 

 

 

ไฟล์แนบขนาด
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 20 สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ้านพัก.pdf250.69 KB