ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 22 ศาลสังคม

 

        ขอบเขตการพิจารณาคดีของศาลสังคม

ศาลสังคมพิจารณาคดีข้อพิพาทเกี่ยวกับ 1) การประกันสังคม ซึ่งรวมการประกันสุขภาพ  การประกันอุบัติเหตุจากการทำงาน และประกันบำนาญ  2) พิจารณาคดีเกี่ยวกับการประกันการว่างงาน กฎหมายชดเชยทางสังคมยกเว้นการชดเชยและช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อสงคราม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความพิการรุนแรง  นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ศาลสังคมพิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านความมั่นคงพื้นฐานสำหรับคนหางาน และความช่วยเหลือทางสังคม

 

องค์กรของศาลสังคม

ศาลสังคมแบ่งเป็นสามระดับ ทั้งสิบหกรัฐจะมีศาลชั้นต้น-พิจารณาคดีอุทธรณ์  และศาลสังคมแห่งสหพันธ์ฯ   ศาลชั้นต้นแต่ละแห่งจะประกอบด้วยสภาซึ่งแต่ละสภาจะรับผิดชอบกฎหมายเฉพาะในขอบเขตของศาลสังคม   สภาประกอบด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ผู้พิพากษาสมทบสองคน  ศาลแห่งสหพันธ์ฯ จะพิจารณาคดีอุทธรณ์จากศาลต้นโดยคณะตุลาการประกอบด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ  ผู้พิพากษาสองคน และผู้พิพากษาสมทบสองคน  คณะตุลาการของศาลสูงแห่งสหพันธ์ฯ ประกอบด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ  ผู้พิพากษาสองคน และผู้พิพากษาสมทบสองคน

 

ผู้พิพากษาสมทบมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้พิพากษา ซึ่งผู้พิพากษาสมทบที่ได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ในสภาและคณะตุลาการศาลสังคมได้รับการคัดเลือกจากประสบการณ์และการทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนั้น

 

การยื่นฟ้อง

การยื่นฟ้องต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรต่อศาลหรือทำเป็นบันทึกฟ้องอธิบายเรื่องที่พิพาทกับเสมียนศาลซึ่งจะจัดทำคำฟ้องเป็นลายลักษณ์อักษร ในคำฟ้องต้องระบุชื่อผู้ฟ้องและจำเลย  และการเยียวยาที่ประสงค์ พร้อมหลักฐานสนับสนุนพร้อมคำร้อง โดยการยื่นคำฟ้องศาลสังคมชั้นต้นในท้องถิ่นที่ผู้ร้องพำนัก

 

ส่วนการยื่นอุทธรณ์ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรภายในหนึ่งเดือนหลังทราบคำตัดสินชั้นต้น ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาทบทวนคำอุทธรณ์ หากเห็นว่าคำอุทธรณ์เหมาะสมก็จะกลับคำวินิจฉัยและอาจวินิจฉัยตามที่ร้องขอ แต่หากเห็นไม่เหมาะสมหน่วยงานที่จะดำเนินการอุทธรณ์ก็จะออกหนังสือปฏิเสธและยืนยันการวินิจฉัยหรือการปฏิเสธ  ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ก็สามารถยื่นคำร้องได้ที่ศาลสังคม 

 

ทั้งนี้ได้จำกัดช่วงเวลาในการฟ้องคดี  โดยต้องฟ้องกับศาลสังคมที่มีอำนาจภายในหนึ่งเดือนหลังได้รับแจ้งปฏิเสธการอุทธรณ์

 

กระบวนการทางศาล

กระบวนการของศาลสังคมจะรวมการพิจารณาคดีด้วยการรับฟังคำไต่สวน ซึ่งการพิจารณาคดีประธานผู้พิพากษาสามารถขอเอกสาร เอกสารอิเล็กทรอนิกส์และบันทึกสุขภาพ รวมทั้งข้อมูล สืบพยาน พยานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ และคำเขียนแสดงความเห็นจากพยานผู้เชี่ยวชาญ หรือเรียกบุคคลเข้าร่วมในการพิจารณาคดี และหารือกับบุคคลเพื่อให้สามารถจัดการข้อพิพาทในการพิจารณาคดีเพียงครั้งเดียว 

 

ค่าใช้จ่ายในการพิจารณาคดี

ในระบบประกันตนตามกฎหมาย ผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นกรณีที่การพิจารณายาวนานเป็นพิเศษ  สำหรับผู้ร้องซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ เช่น หน่วยงานช่วยเหลือทางสังคม จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอัตราเดียว หากโจทก์หรือจำเลยมิได้อยู่ในสามกลุ่มที่ได้รับการยกเว้น ก็จะคิดค่าธรรมเนียมตามข้อพิพาทเช่นกับศาลประเภทอื่น

 

ข่าวแรงงาน ลำดับที่ 61 /2559

ที่มา: เรียบเรียงจากคู่มือประกันสังคม Social Security at a Glance 2015  ของกระทรวงแรงงานและกิจการสังคมแห่งสหพันธ์ฯ

----------------------------------------------------

ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

 

 

ไฟล์แนบขนาด
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 22 ศาลสังคม.pdf253.37 KB