ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 23 การคุ้มครองข้อมูลด้านประกันสังคม

 

        หลักการคุ้มครองข้อมูลด้านประกันสังคม

ในการดำเนินการด้านสวัสดิการสังคมผ่านระบบประกันสังคมนั้นจำเป็นต้องมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งการใช้ข้อมูลของผู้ประกันตนถือว่าเป็นสิทธิของผู้ประกันตน ซึ่งจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ประกันตน

 

การเก็บ ใช้ และประมวลข้อมูลของบุคคลจะกระทำได้หากมีกฎหมายอนุญาตหรือผู้เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบ ซึ่งกฎหมายจะนิยามประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล หลักการที่ใช้เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลและประมวลข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานซึ่งตามปกติคือผู้ให้บริการทางสังคมสามารถปฏิบัติงานได้   ตัวอย่างเช่น กองทุนประกันสุขภาพจะสามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้ก็ต่อเมื่อจะนำมาพิจารณาเรื่องสถานะบำนาญของบุคคลและสมาชิกภาพของกองทุน เป็นต้น 

 

การสื่อสารข้อมูล

การสื่อสารข้อมูลประกันสังคมเป็นรูปแบบเฉพาะของข้อมูลที่ใช้และจะสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ประกันตนหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้สื่อสารข้อมูลภายใต้ Social Code  ในการจำกัดความของกฎหมาย การสื่อสารหมายถึงการเก็บข้อมูลหรือการสื่อสารข้อมูลให้ฝ่ายที่สามด้วยวิธีการส่งต่อข้อมูลแก่ฝ่ายที่สามหรือการที่ฝ่ายที่สามพิจารณาหรือแก้ไขข้อมูล

 

มักมีการสื่อสารข้อมูลในกรณี

• เพื่อการทำงานของตำรวจหรืออัยการปฏิบัติหน้าที่

• เพื่อการทำงานของสวัสดิการสังคม

• เพื่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย

• เพื่อการทำงานตามกฎหมายพิเศษและอำนาจในการแจ้งเตือน

• เพื่อการวิจัยและวางแผน

สิทธิของผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ

การคุ้มครองข้อมูลประกันสังคมจะให้สิทธิเฉพาะบุคคล หากบุคคลเชื่อว่าถูกสะเมิดสิทธิในการเก็บ ประมวล และใช้ข้อมูลประกันสังคมก็อาจร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการแห่งสหพันธ์ฯ ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบที่แต่ละรัฐกำหนด

 

ข่าวแรงงาน ลำดับที่ 62 /2559

ที่มา: เรียบเรียงจากคู่มือประกันสังคม Social Security at a Glance 2015 ของกระทรวงแรงงานและกิจการสังคมแห่งสหพันธ์ฯ

----------------------------------------------------

ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

 

 

ไฟล์แนบขนาด
ระบบประกันสังคมของเยอรมนี บทที่ 23 การคุ้มครองข้อมูลด้านประกันสังคม.pdf264.63 KB