ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : ตารางอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของพ่อครัว/แม่ครัวพิเศษในเยอรมนี ปี 2560

 

 ข่าวแรงงาน ลำดับที่ 13 /2560ตารางอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของพ่อครัว/แม่ครัวพิเศษในเยอรมนี ปี 2560

 

 

 โดยกำหนดมาตรฐานการจัดที่พักอาศัยและอาหาร สำหรับปี 2559 ดังนี้
ที่พักในอัตรา         223.00 ยูโร
อาหารในอัตรา         236.00 ยูโร
รวมทั้งสิ้นในอัตรา    459.00 ยูโร
 

 

ที่มา: สำนักงานจัดหางานแห่งสหพันธ์ฯ ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559

 

---------------------------------------------------

 

ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
31  มกราคม  2560