ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : อาชีพที่มีรายได้สูงในเยอรมนี

 

 

ข่าวแรงงาน ลำดับที่ 19 /2560อาชีพที่มีรายได้สูงในเยอรมนี

 

 

ถ้าท่านเป็นผู้ทำงานวิชาชีพ (professional worker) หรือเป็นนักธุรกิจในเยอรมนี รายได้เฉลี่ยรายเดือนจะอยู่ที่ 52,000 ยูโรก่อนหักภาษีและประกันสังคม แต่อัตราค่าจ้างนี้จะแปรผันไปตามรัฐที่ท่านทำงานอยู่

 

ตัวเลขในตารางด้านล่าง มาจากข้อมูลที่จัดเก็บโดยเว็บไซต์จัดหางาน StepStone และจัดพิมพ์โดย Statista ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Hessen เป็นรัฐที่ผู้ทำงานวิชาชีพ และนักธุรกิจมีรายได้สูงสุดในรัฐภาคกลางของเยอรมนี เช่น Frankfurt ผู้ทำงานวิชาชีพจะมีรายได้เฉลี่ย 57,000 ยูโรต่อปีก่อนหักภาษีและประกันสังคม ในขณะที่รัฐ Sachsen-Anhalt ซึ่งเป็นรัฐที่ยากจนในสมัยที่ยังเป็นเยอรมนีตะวันออก รายได้เฉลี่ยของผู้ทำงานวิชาชีพจะอยู่ที่ 37,701 ยูโรต่อปี

 

และเมื่อพิจารณารายสาขา หรือภาคอุตสาหกรรมความแตกต่างจะมีสูง เช่น ผู้จบปริญญาทางการแพทย์จะมีรายได้เฉลี่ยที่ 79,500 ยูโรต่อปี ในขณะเดียวกันผู้ที่เรียนทางกฎหมายก็อาจมีรายได้เฉลี่ยสูงถึง 74,000 ยูโร สำหรับสาขา หรืออุตสาหกรรมที่มีรายได้ต่ำนั้น จะได้แก่ ผู้ที่จบทางด้านการศึกษาจะมีรายได้เฉลี่ย 45,100 ยูโร หรือผู้ที่มีปริญญาทางด้านการอกแบบอาจมีรายได้เฉลี่ย 46,000 ยูโร ตัวเลขเหล่านี้ มาจากการเก็บข้อมูลรายได้ของผู้ทำงานวิชาชีพ และนักธุรกิจที่ทำงานเต็มเวลา จำนวน 50,000 คน รายละเอียดตามตารางที่ 1   

 

 

ในขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาถึงความแตกต่างของรายได้ระหว่างหญิงและชาย จากการสำรวจของเว็ปไชต์ StepStone เช่นกัน โดยการสัมภาษณ์ผู้นำและนักบริหารที่ทำงานเต็มเวลา จำนวน 50,000 คน ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 พบว่า โดยเฉลี่ยผู้หญิงเยอรมนีมีรายได้น้อยกว่าผู้ชายประมาณ 1 ใน 5 ของค่าจ้าง ซึ่งถือเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดในประเทศยุโรป

 

จากการเก็บข้อมูลพบว่า 1 ใน 10 ของงานในสาขาต่างๆ ผู้หญิงได้รับค่าจ้างโดยเฉลี่ยน้อยกว่าผู้ชาย และเมื่อพิจารณารายสาขาอุตสาหกรรมความแตกต่างจะยิ่งมีมากขึ้น โดยผู้หญิงที่ทำงานด้านการแพทย์จะมีรายได้น้อยกว่าผู้ชายในอาชีพเดียวกันมากที่สุด ในขณะที่หมอผู้ชายมีรายได้เฉลี่ย 95,167 ยูโรต่อปี หมอผู้หญิงมีรายได้เพียง 64,490 ยูโรต่อปี ซึ่งคิดเป็นความแตกต่างถึง 12 เปอร์เซ็นต์

 

ผู้หญิงที่ทำงานในสาขาการเงินได้รับค่าจ้างต่ำกว่าผู้ชายที่มีรายได้เฉลี่ย 71,000 ยูโร คิดเป็น 28 เปอร์เซ็นต์ ความแตกต่างในเรื่องรายได้มีน้อยลงในสาขา IT โดยผู้หญิงจะมีรายได้เฉลี่ย 56,329 ยูโร เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ชาย ที่มีรายได้เฉลี่ย 63,398 ยูโร ซึ่งคิดเป็น 11 เปอร์เซ็นต์ รายละเอียดตามตารางที่ 2

 

 

 

-------------------------------------------------------------
 

 

ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
16  มีนาคม  2560