ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมงานกงสุลสัญจร ณ รัฐเบรเมน

 

 

 ข่าวแรงงาน ลำดับที่ 11 /2561


ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมงานกงสุลสัญจร ณ รัฐเบรเมน

 

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้ร่วมกับผู้นำชุมชนไทยในรัฐเบรเมน  จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร เพื่อให้บริการด้านกงสุล อาทิ งานนิติกรณ์ งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ แก่ประชาชนชาวไทยในพื้นที่ใกล้เคียงดังกล่าว โดยมีผู้เข้ารับบริการด้านกงสุลกว่า 200 คน

ในโอกาสนี้ นางสาวพิมพาภรณ์ ฐิตยานันท์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกงสุลสัญจรด้วย โดยได้ให้บริการตอบข้อซักถามด้านแรงงาน ประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมการฝึก อบรมของฝ่ายแรงงานฯ  รวมถึงสำรวจความต้องการการฝึกอบรมของแรงงานไทยในแถบรัฐเบรเมน และเมืองรอบข้าง เผื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจรณาการจัดทำโครงการพัฒนาศัยกภาพแรงงานไทย ในปีงบประมาณ 2561 ต่อไป

---------------------------------------------------
 

ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
20  มีนาคม  2561