Skip to main content

หน้าหลัก

ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและ วันพ่อแห่งชาติ สำหรับประชาชนชาวไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีPreview

Download

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นางสาวพิมพาภรณ์ ฐิตยานันท์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ได้เป็นประธานปิดการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงเบอร์ลิน ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 28 คน

—————————————————–

ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
30 พฤศจิกายน 2560

 


423
TOP