Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : พยาบาลดูแลผู้สูงอายุ และโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ

ข่าวแรงงาน ลำดับที่ 28 /2560


พยาบาลดูแลผู้สูงอายุ และโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
 

ตามรายงานของกระทรวงกิจการครอบครัวแห่งสหพันธ์ฯ อาชีพพยาบาลดูแลผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในอาชีพงานบริการที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี  ความต้องการบุคลากรด้านการดูแลยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อพิจารณาจากการโครงสร้างประชากรในประเทศ นาย Nguyen Ngoc Thanh วัย 27 ปี กำลังศึกษาระดับอาชีวศึกษาปีที่ 3 (Audbildung) สาขาการดูแลผู้สูงอายุ และฝึกงานที่ Haus John F. Kennady ในเขต Reinickendorf ของกรุงเบอร์ลิน

กฎหมายว่าด้วยการดูแลผู้สูงอายุระบุว่า พยาบาลดูแลผู้สูงอายุจะมีหลักสูตรการศึกษาเดียวกันในทั่วประเทศ “สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับเข้าศึกษานั้น นอกจากความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายแล้ว ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Realschule) หรือเทียบเท่า และมีใจรักในการทำงานกับผู้อื่น” นาง Sabine Senkbeil หัวหน้าแผนกอาชีวศึกษาภาคปฏิบัติ ประจำสถานดูแลผู้สูงอายุ Vivantes-Hauptstadtpflege กล่าว ตลอดเวลา  3 ปีของหลักสูตรอาชีวศึกษาทวิภาคี ในภาคปฏิบัตินักศึกษาจะได้เรียนรู้   การวางแผนการดูแลผู้สูงอายุ  การปฏิบัติงานเพียงลำพัง และการจัดทำแฟ้มเอกสาร นอกจากนี้ การเรียนรู้เรื่องพยาธิวิทยา (การตรวจและวินิจฉัยโรคเบื้องต้น) การใช้ยา การดูแลรักษาแผล รวมถึงการรับมือกับภาวะเศร้าโศก (Trauerarbeit) ก็รวมอยู่ในแผนการเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษาด้วยเช่นกัน นักศึกษาจะได้รับการปูพื้นฐานให้แน่นในหลักสูตรเนื้อหาการเรียน ทั้งทางด้านกายวิภาคศาสตร์ กฎหมาย จริยธรรม จิตวิทยา การสื่อสาร โภชนาการ และอายุรศาสตร์

เนื่องจากไม่มีข้อตกลงว่าด้วยเรื่องเงินเดือน (Tarifvertrag) ในสาขาการดูแลผู้สูงอายุ จึงทำให้สถานประกอบการแต่ละแห่งจ่ายเงินเดือนสำหรับการฝึกงานภาคปฏิบัติแตกต่างกันออกไป “หลังจากจบการศึกษา พยาบาลดูแลผู้สูงอายุที่ทำงานกับเราจะได้รับเงินเดือนประมาณ 2600 – 2800 ยูโร ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานนอกตารางการทำงาน (Schichtzalage)” นาง Sabine ชี้แจง ในระหว่างการศึกษา เงินเดือนที่สถานดูแลผู้สูงอายุ Vivantes-Hauptstadtpflege กำหนดไว้ มีดังนี้ ปีที่ 1 เงินเดือน 1,041 ยูโร ปีที่ 2 เงินเดือน 1,102 ยูโร และปีที่ 3 เงินเดือน1,203 ยูโร ไม่รวมการปฏิบัติงานนอกตารางการทำงาน ทั้งนี้ พยาบาลดูแลผู้สูงอายุสามารถศึกษาต่อเพื่อความก้าวหน้าในตำแหน่งที่สูงขึ้น เช่น หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ผู้บริหารสถานดูแลผู้สูงอายุ ครูสอนที่โรงเรียนด้านการดูแลผู้สูงอายุ หรือทำงานในสายการบริหารจัดการคุณภาพและสุขอนามัย “การดูแลผู้อื่น การช่วยเหลือพวกเขาในการดำเนินชีวิตประจำวัน สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ดี” นาย Nguyen Ngoc Thanh นักศึกษาอาชีวศึกษากล่าว

 

——————————————

 


ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
22  พฤษภาคม 2560

 

 


77
TOP