Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน : แนวโน้มการมีชั่วโมงการทำงานที่เท่ากันของ 28 ประเทศในกลุ่มอียูมีความเป็นไปได้น้อย

ข่าวแรงงาน ลำดับที่ 48 / 2560


แนวโน้มการมีชั่วโมงการทำงานที่เท่ากันของ 28 ประเทศในกลุ่มอียูมีความเป็นไปได้น้อย
 

ผลจากการวิจัยของ Eurofound พบว่า ความแตกต่างของชั่วโมงการทำงานของคนงานใน 28 ประเทศในกลุ่มอียูยังคงมีความแตกต่างสูง และโดยเฉพาะระหว่าง 15 ประเทศอียูดั้งเดิม และ 13 ประเทศอียูกลุ่มใหม่ที่เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2004 ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนขี้น เมื่อเปรียบเทียบสิทธิในการลาหยุดประจำปีของคนงานที่มีความแตกต่างกันถึง 2.5 สัปดาห์ แนวโน้มในการปรับตัวของชั่วโมงการทำงานระหว่าง 28 ประเทศในกลุ่มอียูเห็นได้ชัดว่ามีความชะงักงัน

จากรายงานประจำปีล่าสุดของ Developments in working time 2015-2016 แสดงให้เห็นว่ามีนัยยะสำคัญของความไม่เท่าเทียมกันระหว่างค่าเฉลี่ยของจำนวนวันหยุดประจำปีระหว่างคนงานในประเทศกลุ่มอียู และเมื่อรวมวันหยุดประจำปีของรัฐ ประเทศที่มีจำนวนวันหยุดประจำปีสูง ได้แก่ Croatia 41 วัน Denmark 39 วัน และเยอรมนี 37 วัน ในขณะที่ประเทศที่มีจำนวนวันหยุดประจำปีน้อย ได้แก่ Ireland Hungary และ Estonia ที่มีจำนวนวันหยุดประจำปี 28 วัน ทำให้ค่าเฉลี่ยวันหยุดประจำปีของประเทศอียูเก่า 15 ประเทศ อยู่ระหว่าง 33.8 – 34.7 วัน และประเทศอียูใหม่ 13 ประเทศอยู่ที่ 31.3 วัน

 การเจรจาต่อรองร่วม มีบทบาทสำคัญในการกำหนดจำนวนชั่วโมงทำงานในหลายประเทศในกลุ่มอียู แต่มีบทบาทที่น้อยหรือไม่มีเลยในกลุ่มประเทศอียูใหม่บางประเทศ ลักษณะ บทบาท และระดับการต่อรองของการเจรจาต่อรองร่วมจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ รวมทั้ง ระหว่างภาคเศรษฐกิจต่างๆ ระหว่างภายในภาคเศรษฐกิจเดียวกัน หรือระหว่างบริษัทต่างๆ

 ประเทศ Czech Republic Slovakia Sweden และสหราชอาณาจักร เป็นเพียงไม่กี่ประเทศที่ลงทะเบียนการเปลี่ยนแปลงจำนวนชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ในปี 2015 และปี 2016 ในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวนชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ในประเทศอียูเก่า 15 ประเทศ ลดลงจาก 37.6 ชั่วโมงเป็น 37.5 ชั่วโมง ส่งผลให้จำนวนชั่วโมงการทำงานเฉลี่ยของ 28 ประเทศลดลงจาก 38.1 ชั่วโมงเป็น 38 ชั่วโมง ด้วยชั่วโมงการทำงาน 35.6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ของฝรั่งเศส ทำให้ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์น้อยที่สุดในประเทศกลุ่มอียู สมาชิกอียูบางประเทศ (Bulgaria Estonia Hungary Latvia Lithuania Poland Romania และ Slovenia) การกำหนดชั่วโมงการทำงานไม่ได้ผ่านการเจรจาต่อรองร่วม

จำนวน “ชั่วโมงการทำงานที่แท้จริง” คือ จำนวนชั่วโมงที่แต่ละบุคคลใช้ในกิจกรรมการทำงาน รวมถึง กิจกรรมการผลิต กิจกรรมรองอื่นๆ การพักระยะสั้น  และการศึกษาและฝึกอบรมที่จำเป็นสำหรับการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ ในอียูในปี 2016 คนงานที่ทำงานเต็มเวลาในสหราชอาณาจักร เป็นคนงานที่มีชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ยาวที่สุด คือ จำนวน 42.3 ชั่วโมง น้อยกว่าในปี 2014 และ 2015 0.1 ชั่วโมง ตามมาด้วยคนงานในประเทศ Cyprus (41.7 ชั่วโมง) Austria (41.4 ชั่วโมง) Greece (41.2 ชั่วโมง) Poland และ Portugal (41.1 ชั่วโมง) คนงานในประเทศ Denmark มีชั่วโมงการทำงานน้อยที่สุด (37.8 ชั่วโมง) ซึ่งน้อยกว่าคนงานใน สหราชอาณาจักรอยู่ 4.5 ชั่วโมง หรือเท่ากับ 5 สัปดาห์ต่อปี

รายงานยังได้พิจารณาถึงจำนวนชั่วโมงการทำงานระหว่างภาคเศรษฐกิจต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมเคมี งานเหล็ก งานธนาคาร งานขายปลีก และการบริหารสาธารณะ และพบว่า ประเทศอียูใหม่ 13 ประเทศ มีชั่วโมงการทำงานที่ยาวกว่าประเทศอียูเก่า 15 ประเทศ

รายงานนี้ มีวัตถุประสงค์ในการฉายภาพให้เห็นว่า คนงานในอียูประเทศไหนที่มีชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนฐานข้อมูลด้านค่าจ้าง ชั่วโมงการทำงาน และการแก้ไขข้อขัดแย้งของ Eurofound

 

 

 

————————————

 


ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
31  สิงหาคม  2560

 

 

 


143
TOP