Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์ปาล์มอโรมาและเทียนหอมอโรมา ณ กรุงเบอร์ลิน



Preview

Download

ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยจัดฝึกอบรมหลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์ปาล์มอโรมาและเทียนหอมอโรมา ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2560 ณ กรุงเบอร์ลิน จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 40 คน เพื่อเพิ่มทักษะความรู้แขนงใหม่ให้แก่แรงงานไทยได้นำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ โดยมีนางสาวพิมพาภรณ์ ฐิตยานันท์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าว

ในช่วงท้ายของวันที่ 18 กันยายน 2560 ฝ่ายแรงงานฯ ได้รับเกียรติจากอาจารย์สันติ ฤกษ์จำนง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ข้อคิดในการทำงานด้านการบริการ พร้อมทั้งตอบข้อสักถามของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

—————————————————–

ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
25 กันยายน  2560


94
TOP