Skip to main content

หน้าหลัก

ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันอาเซียน (ASEAN Day) ณ สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ กรุงเบอร์ลิน



Preview

Download

 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นางสาวพิมพาภรณ์ ฐิตยานันท์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันอาเซียน (ASEAN Day) ณ สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ณ กรุงเบอร์ลิน ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการอาเซียนกรุงเบอร์ลิน (Berlin ASEAN Committee: BAC)

พิธีเริ่มด้วยการชักธงอาเซียน พร้อมการร้องเพลงอาเซียน จากนั้น เป็นการกล่าวเปิดงาน โดยประธาน BAC ซึ่งได้แก่ เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ประจำกรุงเบอร์ลิน และแขกผู้มีเกียรติจาก ASEAN Parliamentary Friendship Group หลังจากนั้นเป็นการตัดเค็กฉลองครบรอบวันอาเซียน และการแนะนำหนังสือ Recipe Book ซึ่งเป็นตำราทำอาหารที่คัดเลือกมาจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถ download ได้จาก website ของประเทศสมาชิกอาเซียน

จากนั้น เป็นการออกร้านอาหารของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ โดยในส่วนของประเทศไทยได้มีการนำเสนออาหาร ยำถั่วพลู และขนมทองเอก เป็นต้น งานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานจากประเทศสมาชิกอาเซียน สถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ในกรุงเบอร์ลิน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐสภาของเยอรมนี รวมประมาณ 150 คน
 

—————————————————–
 

ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
20  สิงหาคม  2560


86
TOP