Skip to main content

หน้าหลัก

ปัญหาที่ส่งผลต่อการจ้างแรงงานไทย

ปัญหาอุปสรรคของแรงงานไทย

 

     ปัญหาและอุปสรรคของแรงงานไทยในสหพันธ์ฯ ได้แก่

 

1. ภาษา

               สหพันธ์ฯ ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาในการสื่อสาร  แม้ว่าชาวเยอรมันจะใช้ภาษาอังกฤษได้ดี แต่ในสถานที่ทำงานส่วนใหญ่ยังคงใช้ภาษาเยอรมันเป็นหลัก  ดังนั้น  หากแรงงานไม่มีความรู้ภาษาเยอรมัน จะทำให้การทำงานและการดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความลำบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน สหพันธ์ฯ ได้นำประเด็นในเรื่องความสามารถด้านภาษาเยอรมันมาเป็นเงื่อนไขในการรับชาวต่างชาติเข้าทำงานหรือต่ออายุการทำงานให้แก่คนต่างชาติด้วย

 

2. อัตราภาษี และค่าครองชีพ

               ผู้ที่ทำงานในสหพันธ์ฯ  จะต้องชำระภาษีเงินได้และค่าสวัสดิการต่างๆ ค่อนข้างมาก โดยอัตราภาษีเงินได้ในปัจจุบันของสหพันธ์ฯ เท่ากับร้อยละ 16  และยังต้องหักค่าสวัสดิการอื่น เช่น ประกันสังคม และประกันสุขภาพ  เมื่อหักค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้ว ก็จะเหลือรายได้ไม่มากนัก  อีกทั้งยังต้องเสียค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นค่าครองชีพอื่นๆ เช่น ค่าเช่าบ้าน  ค่าอาหาร ฯลฯ ซึ่งมีราคาสูงมาก โดยเฉพาะภายหลังการปรับเปลี่ยนค่าเงินมาใช้สกุลเงินยูโร  

 

3. ผลกระทบจากนโยบายเคลื่อนย้ายแรงงานของสหภาพยุโรป

                ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 สหภาพยุโรปได้ขยายจำนวนสมาชิกเพิ่มอีก 2 ประเทศ คือ

โรมาเนีย ซึ่งมีประชากร 22.3 ล้านคน และบัลแกเรีย ซึ่งมีประชากร 7.3 ล้านคน ซึ่งก่อนหน้านี้คือเมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  2547  สหภาพยุโรปได้ขยายจำนวนสมาชิกภาพเพิ่มมาแล้ว    10  ประเทศ  ได้แก่  สาธารณรัฐเชค  เอสโทเนีย  ฮังการี  ลัตเวีย  ลิธัวเนีย  โปแลนด์ สโลวเกีย สโลวีเนีย มอลต้า และไซปรัส จากเดิมซึ่งมี สมาชิก 15 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ  ฝรั่งเศส  เยอรมัน อิตาลี  เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักเซมเบอร์ก เดนมาร์ก ออสเตรีย สวีเดน  สเปน  ฟินแลนด์  โปรตุเกส  ไอร์แลนด์  และกรีซ ทำให้สหภาพยุโรปมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 27 ประเทศ 

                ในหลักการ ประชากรของสหภาพยุโรป 27 ประเทศ จำนวน 450 ล้านคน มีสิทธิในการเข้าไปอยู่อาศัยและทำงานในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปประเทศใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมี work permit  (แต่ต้องเป็นไปตามข้อตกลง transitional arrangements) และจะต้องได้รับการปฏิบัติในการจ้างงาน  สวัสดิการสังคมและประโยชน์ด้านภาษีที่เท่าเทียมกันกับประชากรชาตินั้นๆ สามารถนำสมาชิกในครอบครัวเข้าไปพักอาศัยด้วยได้  โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติของสมาชิกในครอบครัว และจะต้องได้รับการยอมรับคุณสมบัติทางวิชาชีพซึ่งกันและกัน (mutual recognition of professional qualifications) รวมทั้งเดินทางเข้า-ออกอย่างเสรีในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้ทั้ง 27 ประเทศ

                ขณะนี้มีประเทศสมาชิกปัจจุบันที่ให้สิทธิแก่พลเมืองจากกลุ่มประเทศใหม่สามารถเดินทางเข้าไปทำงานโดยเสรีทันทีตั้งแต่  1  พฤศจิกายน  2547  ได้แก่  ประเทศไอร์แลนด์  และอังกฤษ  ขณะที่สหพันธ์ฯ และออสเตรียซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศสมาชิกใหม่และเผชิญกับปัญหาการลักลอบเข้าเมืองจากพลเมืองจากประเทศเหล่านี้จำนวนมากในแต่ละปี  ได้กำหนดระยะเวลาที่ยังไม่ให้สิทธิการเดินทางเข้าไปทำงานโดยเสรีตามจำนวนสูงสุด  7  ปี 

                 อย่างไรก็ดี สมาชิกสหภาพยุโรป 15 ประเทศ สัญญาว่าจะพยายามเพิ่มสิทธิสำหรับประเทศสมาชิกใหม่ในการเข้าถึงตลาดแรงงานของประเทศตน และกรณีที่มีตำแหน่งว่าง ประเทศสหภาพ

ยุโรป 15 ประเทศ ก็จะให้ความสำคัญลำดับแรกแก่ประชากรของประเทศสมาชิกใหม่ก่อนประชากรจากประเทศที่สาม   จากการที่พลเมืองจากกลุ่มประเทศสมาชิกใหม่จากกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกซึ่งรับสิทธิในการเคลื่อนย้ายเข้าไปทำงานโดยเสรีในประเทศสมาชิกปัจจุบันซึ่งร่ำรวยกว่าและมีรายได้ที่สูงกว่า  ทำให้แรงงานเหล่านี้มีโอกาสเข้าไปทำงานมากขึ้น  เนื่องจากได้เปรียบเรื่องค่าจ้างไม่สูงเท่ากับคนท้องถิ่น  ดังนั้นโอกาสของแรงงานจากทวีปอื่นโดยเฉพาะแรงงานไทยที่จะเข้าไปทำงานในประเทศทวีปยุโรป และสหพันธ์ฯ จึงมีน้อยลง   นอกจากนี้  คาดว่า ธุรกิจในสหภาพยุโรป 15 ประเทศ จำนวนมากจะย้ายฐานการผลิตบางส่วนไปยังประเทศสมาชิกใหม่ เนื่องจากแรงจูงใจในด้านค่าจ้างแรงงานและภาษีนิติบุคคลในประเทศสมาชิกใหม่ที่ต่ำกว่าในประเทศสหภาพยุโรปเดิมอย่างมาก


439
TOP