Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก ระดับ 1 ณ กรุงเบอร์ลินPreview

Download

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นางสาวพิมพาภรณ์ ฐิตยานันท์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ได้เป็นประธานปิดการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงเบอร์ลิน ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 28 คน

 

ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
30 พฤศจิกายน 2560

 

 


515
TOP