Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าว

การรับรองสัญญาจ้าง และตัวอย่างสัญญาจ้าง

การตรวจนิเทศงานฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

ฝ่ายแรงงานฯจัดทำเอกสารวิชาการ 3 เล่ม

การเสียภาษีรายได้บุคคล ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ประกาศ สายด่วนฮอตไลน์กระทรวงแรงงาน

ประกาศรับสมัครงาน ด่วน

ข่าวแรงงานประจำเดือนตุลาคม 2554

ค่าจ้างขั้นต่ำ ล่าสุด ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554

Überschwemmung in Thailand

ประกาศเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านแรงงาน เดือนกันยายน 2554 (3)

ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านแรงงาน เดือนกันยายน 2554 (2)

TOP